POLSKI ŁAD v.2 – OBLICZENIE ZALICZKI NA PDOF

You are currently viewing POLSKI ŁAD v.2 – OBLICZENIE ZALICZKI NA PDOF

Od 1 lipca 2022r. zmianie ulega system podatkowy a wraz z nim, w efekcie wprowadzenia zmian w tzw. “Polskim Ładzie”, modyfikacji ulega sposób kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wypłacanych wynagrodzeń pracownikom a także osobom wykonującym umowy zlecenie oraz o dzieło. W dniu dzisiejszym prezentujemy sposób kalkulacji potrąceń z wynagrodzenia brutto wypłacanego począwszy od 1 lipca 2022r.

Przypomnijmy po krótce zmiany, o których informowaliśmy na naszym blogu:

LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ulga dla klasy średniej, której zadaniem było niwelowanie skutków wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu w zakresie likwidacji możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. W rzeczywistości – spowodowała komplikacje związane ze sposobem ustalania wysokości obniżki podatku a sposób jej rozliczania został dość szybko uznany w branży księgowej jako “nietrafiony”.

OBNIŻKA STAWKI PODATKOWEJ DO WYSOKOŚCI 12%

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12% będzie obowiązywała przychody, których podstawa opodatkowania nie przekracza w roku podatkowym wysokości 120.000 PLN. Przypomnijmy, że do końca czerwca obowiązuje 17-procentowa stawka podatku dochodowego.

Wśród osób, które korzystają z naszego kalkulatora wynagrodzeń (https://kadry-place.info/kalkulator-wynagrodzen-od-lipca-2022) znaczna część zawodowo zajmuje się pracą w działach HR swoich przedsiębiorstw. Są to więc osoby, do obowiązków których należy kalkulacja świadczeń pracowniczych i praca w realiach “Polskiego Ładu” na żywym organizmie. Mamy nadzieję, że dostawcy oprogramowania dla Waszych przedsiębiorstw zapewnią Wam pełne wsparcie aktualizacyjne w taki sposób jak firma, z której usług korzystamy osobiście 🙂

W związku z tym, że zmiana kalkulacji wynagrodzeń dotyczy tylko i wyłącznie zaliczki na podatek dochodowy – zastosowaliśmy założenia, które nie powodują dodatkowej komplikacji obliczeń:

 • przyjmujemy wynagrodzenie brutto w wysokości 6235,22 PLN (przeciętne wynagrodzenie w Q1 roku 2022)
 • stosujemy podstawowe koszty uzyskania przychodu (przypominamy: 250 PLN)
 • zakładamy, że pracownik nie przystąpił do programu PPK
 • zakładamy, że pracownik osiąga przychód z jednego źródła, w którym złożył oświadczenie PIT-2
 • przyjmujemy założenie, że wynagrodzenie nie jest zajęte egzekucyjnie, bez dodatkowych potrąceń dobrowolnych.

Biorąc pod uwagę powyższe kalkulacje – ustalenie wynagrodzenia netto od 1 lipca 2022r. wygląda następująco:

Kwota wynagrodzenia brutto stanowi jednocześnie podstawę składek na ubezpieczenia społeczne:

 • ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76%
 • ubezpieczenie rentowe w wysokości 1,5%
 • ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45%

Składki społeczne:

 • składka emerytalna 608,56 PLN
 • składka rentowa 93,53 PLN
 • składka chorobowa 152,76 PLN

WYNAGRODZENIE BRUTTO (6.235,22 PLN) POMNIEJSZONE O SUMĘ SKŁADEK SPOŁECZNYCH (854,85 PLN)

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej naliczania (tj. 9% z kwoty 5.380,37 PLN)

Podstawą podatku dochodowego jest przychód brutto (tutaj 6.235,22 PLN) pomniejszony o sumę składek społecznych (854,85 PLN) oraz koszty uzyskania przychodu (250 PLN). Przypominamy, że tak wyliczona wartość jest zaokrąglana do pełnych złotych (6.235,22-854,85-250=5.130,37; po zaokrągleniu jest to kwota 5.130 PLN)

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (12% podstawy opodatkowania) jest pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek (od 1 lipca 2022r. ulga wynosi 300 PLN miesięcznie).

(5.130 * 12%)=615,60 PLN

615,60 PLN – 300 PLN = 315,60 PLN

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest zaokrągloną do pełnych złotych kwotą wynikającą z powyższych obliczeń a zatem w naszym przypadku jest to wartość 316 PLN

Aby ustalić kwotę wynagrodzenia netto należy od kwoty brutto odjąć wysokość składek społecznych, składki zdrowotnej oraz zaliczki na PDOF:

6.235,22 PLN – 854,85 PLN – 484,23 PLN – 316 PLN = 4.580,14 PLN

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA

 1. Ustawodawca przewidział możliwość stosowania ulgi podatkowej (przypominamy: 3600 PLN rocznie) u kilku płatników. Od kiedy wprowadzona zostanie taka możliwość?

Możliwość zastosowania podziału ulgi podatkowej proporcjonalnie do 2 lub 3 płatników przewidziana jest na rok 2023. W roku bieżącym ulga może być stosowana tylko u jednego pracodawcy (czytaj: płatnika).

2. Czy pracownik zobligowany jest do składania jakichkolwiek wniosków (np. PIT-2).

Nie. Obliczenie zaliczki na PDOF zgodnie z nowymi zasadami stosowane jest niejako “automatycznie” przez pracodawcę (płatnika) z uwagi na konieczność dostosowania do obowiązującego aktualnego brzmienia Ustawy o podatku dochodowym.

3. Od czego zależy zastosowanie nowych, obowiązujących od początku lipca 2022r. lub aktualnych jeszcze do końca czerwca zasad ustalania zaliczki na podatek dochodowy w przypadku wynagrodzenia wypłacanego za czerwiec 2022r.?

Zastosowanie nowych zasad (tzw. Polski Ład v.2) determinowany jest datą postawienia wynagrodzenia do dyspozycji podatnika nie zaś okresem, za który wynagrodzenie przysługuje. Jeśli więc w danej firmie wynagrodzenie wypłacane jest do końca miesiąca, za który przysługuje – do wyliczenia zaliczki na PDOF zastosowane powinny zostać zasady aktualne do końca czerwca (tj. ulga dla klasy średniej oraz stawka podatku dochodowego w wysokości 17% a także kwota zmniejszająca podatek w wysokości 425 PLN). Jeśli jednak wynagrodzenie za czerwiec wypłacane jest 10-tego dnia miesiąca następnego (np. 10.07) – przy kalkulacji wynagrodzenia netto mają zastosowanie nowe przepisy, a więc brak ulgi dla klasy średniej, nowa kwota zmniejszająca podatek (300 PLN) oraz stawka podatku w wysokości 12%.

W księgowości mamy do czynienia z tzw. “metodą kasową”. Myślimy, że to sformułowanie w najlepszy sposób obrazuje powyższe rozważania.

4. Jak będzie wyglądał sposób rozliczenia podatku dochodowego za cały rok 2022 w zeznaniu składanym do 30.04.2023r.?

Zmiana Ustawy o PDOF w związku z wprowadzonymi korektami Polskiego Ładu mają zastosowanie do sumy wynagrodzeń (m.in. pracowników) wypłacanych w roku 2022. Rozliczając podatek za rok 2022 w zeznaniu podatkowym do 30 kwietnia 2023r. zastosujemy więc zasady obowiązujące od 1 lipca 2022r. Nie uwzględnimy więc m.in. ulgi dla klasy średniej, zastosujemy 12% stawkę podatkową oraz kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3.600 PLN.

UWAGA: Ustawodawca dopuszcza możliwość rozliczenia podatku za rok 2022 zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1.01.2022r. do 30.06.2022r. jeśli ich zastosowanie okaże się dla któregokolwiek podatnika korzystniejsze. Porównanie sposobu kalkulacji podatku i wybór wariantu korzystniejszego ma być uwzględniony w rozwiązaniu Ministerialnym, tzw. “Twój e-PIT”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania – służymy pomocą pod adresem strony www

Zapraszamy także do korzystania z naszego kalkulatora wynagrodzeń, który umożliwia zastosowanie indywidualnych parametrów, których nie użyliśmy w naszym przykładzie (m.in. PPK czy podwyższone koszty uzyskania przychodu).

Dodaj komentarz