KADRY-PŁACE

OBSŁUGA / DORADZTWO / AUDYT

PIEKARY ŚLĄSKIE

Przygotowujemy pakiet dokumentów wypełnianych przez Twoich pracowników w momencie zatrudnienia. Dbamy o to by zestaw pozyskiwanych informacji od pracowników był zgodny z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Archiwizujemy dokumenty kadrowe w indywidualnych teczkach osobowych.

Przygotowujemy skierowania na badania wstępne, kontrolne oraz okresowe.

Przygotowujemy umowy o pracę a także dokumenty związane ze zmianą ich warunków w trakcie zatrudnienia. Jeśli nie dysponujesz szablonem indywidualnym – zaproponujemy samodzielnie format dokumentów.

W przypadku zakończenia zatrudnienia przygotujemy świadectwo pracy, które powinno być wręczone pracownikowi w ostatnim dniu trwania umowy.

Dokonamy zgłoszenia Twoich pracowników do ubezpieczeń społecznych stosując odpowiednie dokumenty w ZUS. Po ustaniu stosunku pracy dokonamy wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych w ustawowym terminie.

Na życzenie pracownika przygotujemy wymagane zaświadczenie, m.in:

 • potwierdzające zatrudnienie
 • ZUS ERP-7

Prowadzimy rejestr terminów zakończenia umów o pracę, ważności orzeczeń lekarskich lub szkoleń BHP. Poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym o upływającej ważności któregoś z wymienionych dokumentów. 

Prowadzimy rejestr nieobecności (m.in. karta zasiłkowa, nieobecności usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione) a także zestawienie związane z przysługującymi pracownikom urlopami wypoczynkowymi.

Po uzyskaniu Twojego pełnomocnictwa zajmiemy się administrowaniem panelem e-PUE w portalu ZUS.

Portal elektroniczny pozwala m.in. :

 • uzyskać wgląd do rejestru zwolnień lekarskich pracowników Twojej firmy
 • przesyłać drogą elektroniczną dokumenty potrzebne do uzyskania przez Twoich pracowników świadczeń z ubezpieczeń społecznych (gdy Twoja firma nie posiada uprawnień do wypłaty zasiłków)

Prowadzimy rejestr pracowników zgłoszonych do programu PPK.

Oferujemy usługi związane z administrowaniem portalem PPK instytucji finansowej, z którą Twoja firma podpisała umowę o zarządzanie PPK.

Na życzenie klienta możemy przygotować raporty zawierające konkretne dane kadrowe (m.in. zestawienie urlopowe, zestawienie zawierające dane osobowe pracowników, zestawienie nieobecności, etc.)

Oferujemy wsparcie w kontakcie z instytucjami zewnętrznymi.

W przypadku kontroli z ZUS lub PiP oferujemy pomoc w reprezentowaniu Twojej firmy.

Potrzebujesz skonsultować dowolny temat z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych? Niezależnie od formy kontaktu (e-mail / telefon) pomożemy w uzyskaniu odpowiedzi na postawione pytania.

USŁUGI KADROWE

Specjalizujemy się w pełnej obsłudze kadrowo-płacowej. 

Usługi kadrowe obejmują m.in. archiwizację dokumentacji akt osobowych, prowadzenie rejestru urlopów, ewidencji czasu pracy oraz nieobecności usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych, monitorowanie terminów związanych z uprawnieniami, badaniami stanowiskowymi oraz szkoleniami BHP, administrowanie portalem ZUS PUE płatnika.

W ramach obsługi kadrowej przygotujemy dla Twoich pracowników zaświadczenia o zatrudnieniu a także inne dokumenty związane z trwaniem stosunku pracy, takie jak umowy o pracę czy porozumienia/wypowiedzenia zmieniające warunki umowy.

Przygotujemy listę płac uwzględniającą stałe składniki wynagrodzenia (wynikające z podpisanych umów o pracę bądź zlecenie) jak i składniki zmienne ustalone przez pracodawcę (np. premie, dodatki, ryczałty).

Wraz z listą płac otrzymasz od nas plik pozwalający na import przelewów wynagrodzeń w dowolnym systemie bankowym.

Automatyzacja wypłaty wynagrodzeń nie będzie dla Ciebie procesem czasochłonnym.

Rozliczamy świadczenia z ubezpieczeń społecznych w przypadku choroby bądź macierzyństwa.

W przypadku gdy płatnik jest uprawniony do wypłaty zasiłków – świadczenia są rozliczane na przygotowywanych przez nas listach płac.

W przypadku płatników nieposiadających uprawnień do wypłaty zasiłków (zatrudnienie niższe niż 21 osób) przygotowujemy zaświadczenia składane w ZUS (ZUS Z3).

Przygotowujemy i wysyłamy deklaracje miesięczne ZUS.

Na podstawie wysłanych deklaracji ustalamy kwotę płatności, którą płatnik powinien wpłacić do ZUS.

Na życzenie pracowników przygotowujemy:

 • zaświadczenia o osiągniętym wynagrodzeniu
 • zaświadczenia RMUA (informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej)

Przygotujemy paski z wynagrodzeniem pracowników. 

Ustalimy dogodny ich format oraz kształt.

Zaproponujemy wysyłkę elektroniczną na indywidualne adresy e-mail pracowników.

Przygotowujemy miesięczne zestawienia zawierające kwoty zobowiązań wobec Urzędów Skarbowych (PIT-4), PFRON oraz instytucji finansowej, z którą firma podpisała umowę o zarządzanie PPK.

W Twojej firmie stosujesz podział kosztów ze względu na miejsce ich powstania?

Przygotujemy pliki pozwalające ułatwić procedurę księgowania listy płac przez zespół księgowy, z którym współpracujesz.

Przygotowujemy zestawienia płacowe z podziałem na:

 • pracowników
 • działy / obszary / lokalizacje (w zależności od struktury stosowanej w Twojej firmie)
 • okres wynagrodzeń
 • termin wypłaty wynagrodzeń

Po zakończonym roku kalendarzowym przygotowujemy informacje PIT-11 wysyłane do Urzędów Skarbowych oraz pracowników/zleceniobiorców

Po zakończeniu każdego roku przygotujemy roczną deklarację PIT-4R

USŁUGA PŁACOWA

W ramach obsługi płacowej kompleksowo zajmujemy się rozliczeniem wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców uwzględniając obowiązujący u naszych Klientów regulamin wynagradzania, ustalając i rozliczając wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych a także inne dodatkowe składniki wynagrodzeń wypłacane cyklicznie lub ad hoc.

Współpracujemy z działami księgowości przygotowując dokumenty pozwalające na prawidłowe rozksięgowanie kosztów płac a także zestawienia płatności do instytucji zewnętrznych takich jak ZUS, US, PFRON czy PPK.

Zatrudnianie pracowników obliguje pracodawcę do prowadzenia rzetelnej dokumentacji kadrowo-płacowej składającej się m.in. z:

 • akt osobowych
 • dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych
 • dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracowników aktualnych badań stanowiskowych
 • dokumentów potwierdzających przeszkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ewidencji nieobecności (m.in. urlopy bezpłatne, zwolnienia lekarskie)
 • ewidencji urlopowej
 • ewidencji czasu pracy
 • dokumentów związanych z rozliczeniem składek społecznych a także podatku dochodowego od osób fizycznych
Wszystkie archiwizowane dokumenty podlegają kontroli przeprowadzanej przez instytucje zewnętrzne (w tym ZUS, US, PIP).

Przeprowadzenie audytu dokumentacji a także procedur przez zewnętrznego, niezależnego specjalistę dostarcza informacje o ewentualnych brakach bądź nieprawidłowościach w funkcjonowania obszaru kadrowo-płacowego naszych Klientów.

Zakres przeprowadzanego audytu obejmuje analizę dokumentów o charakterze kadrowym i płacowym, wywiad pracowniczy z osobami, którym powierzone zostały prace kadrowo-płacowe u naszych Klientów.

Działania kontrolne oparte są na konfrontacji dokumentacji przetwarzanej oraz archiwizowanej u naszych Klientów z obowiązującymi przepisami:

 • Kodeksu Pracy
 • Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych
 • Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
 • Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Wynikiem audytu jest szczegółowy raport zawierający stwierdzone nieprawidłowości wraz ze wskazaniem sposobów ich usunięcia oraz sugestią zmian koniecznych do wdrożenia w obowiązujących procedurach.

Wynik przeprowadzonego audytu dostarcza informacje o ewentualnych brakach w dokumentacji lub nieprawidłowościach w procedurach stosowanych w obszarze kadrowo-płacowym.

Analiza wykazanych niezgodności stanowi dla naszych Klientów podstawę do przygotowania korekt lub uzupełnienia dokumentacji. Raport z przeprowadzonej kontroli pełni także znaczącą rolę w optymalizacji procedur stosowanych w obszarze kadr oraz płac.

Oferując usługę przeprowadzenia audytu kadrowo-płacowego zapewniamy wsparcie w przeprowadzeniu działań naprawczych świadczą pomoc w uporządkowaniu dokumentacji kadrowej oraz przygotowaniu korekt.

Przeprowadzenie audytu polecane jest przede wszystkim firmom posiadającym wewnętrzny dział kadr/płac.

Nasi Klienci wskazują trzy główne aspekty inicjujące zainteresowanie usługą audytową:

 1. Podejrzenie nieprawidłowości w procesach wewnętrznych działów kadrowo-płacowych
 2. Przygotowanie do zapowiedzianej kontroli przeprowadzanej przez instytucje zewnętrzne
 3. Konieczność optymalizacji procesów kadrowo-płacowych oraz opracowanie strategii funkcjonowania firmy

Cena usługi audytu kadrowo-płacowego uzależniona jest m.in. od:

 • zakresu prac kontrolnych ustalanych indywidualnie z Klientem

Audyt może obejmować zarówno wszystkie aspekty funkcjonowania obszaru kadr i/lub płac u naszych Klientów jak również tylko wybrane, na weryfikacji których zależy naszym Klientom.

 • liczby pracowników zatrudnionych przez naszego Klienta (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne)

Średnie zatrudnienie w analizowanym okresie istotnie wpływa na zakres dokumentacji podlegającej kontroli.

 • okresu podlegającego usłudze audytu

Kontrola może obejmować wybrany zakres czasowy (np. w przypadku przygotowania firmy do kontroli ZUS) lub w sposób kompleksowy objąć weryfikacją dokumentację pracowników od rozpoczęcia stosunku pracy do jego zakończenia.

Mając na uwadze powyższe – cena usługi jest pochodną indywidualnych ustaleń z naszym Klientem.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o KONTAKT

AUDYT KADROWO-PŁACOWY

Zastanawiasz się czy Twoja firma jest przygotowana do przeprowadzenia kontroli przez instytucje zewnętrzne? Nie masz pewności czy obszar kadrowo-płacowy realizowany jest w Twojej firmie w zgodzie z obowiązującymi procedurami oraz przepisami prawa pracy a także ubezpieczeń społecznych? Chcesz mieć pewność, że procesy administracji kadrowo-płacowej obowiązujące i realizowane w Twojej firmie są zgodne z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (RODO)?

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci ustalić zarówno zakres działań koniecznych do przeprowadzenia audytu, dostarczymy Ci informacje dotyczące konieczności wdrożenia działań naprawczych a także zaproponujemy rozwiązania optymalizujące proces obsługi administracji kadrowo-płacowej pozwalający na uniknięcie niezgodności w przyszłości.

KOMPLEKSOWA USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

CENNIK

CENY NETTO

UMOWA O PRACĘ

od 60 zł

1 OSOBA / MIESIĄC

UMOWA O PRACĘ

od 45 zł

1 OSOBA / MIESIĄC

UMOWA ZLECENIE

od 40 zł

1 OSOBA / MIESIĄC

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE FORMY WSPÓŁPRACY?

O NAS

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższych standardów obsługi zapewniamy profesjonalną opiekę nad administracją kadrowo-płacową naszych Klientów.

KONTAKT

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

696-180-372

NIP: 627-253-65-51

ADRES

KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

NIP: 627-253-65-51

tel.: 696-180-372