PPK – wpłata składek za miesiąc wrzesień 2022r.

PPK - termin wpłaty naliczonych przez pracodawcę oraz potrąconych z wynagrodzenia pracowników w wynagrodzeniu wypłaconym w miesiącu wrześniu 2022r. Powszechne Plany Kapitałowe - wszystkie niezbędne informacje znajda Państwo na stronie: […]

PDOF – termin wpłaty zaliczki podatku do US za miesiąc wrzesień 2022r.

PDOF - termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonej z wynagrodzeń wpłaconych w miesiącu wrześniu 2022r. Ustawa o podatku dochodowym (potocznie nazwana "PIT") zobowiązuje płatnika zatrudniającego pracowników do obliczania oraz pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy kalkulowanej od wynagrodzenia zatrudnianych przez siebie osób, które uzyskują przychody na podstawie łączącego strony […]

PFRON – wpłata za miesiąc wrzesień 2022r.

PFRON - termin wpłaty składki obliczonej zgodnie ze stanem zatrudnienia w miesiącu wrześniu 2022r. Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązany do […]

ZUS – wpłata składek za wrzesień 2022r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

ZUS - termin wpłaty składek we własnym imieniu za wrzesień 2022 Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opłacający składki społeczne we własnym imieniu zobowiązani są do opłacania składek społecznych w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składki są należne. W 2022r. zmianie ulega zarówno kwota podstawy składek społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, Funduszu […]

Dofinansowanie PFRON za miesiąc wrzesień 2022r.

Dofinansowanie PFRON - złożenie wniosku Wn-D za miesiąc wrzesień 2022r. Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy: prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż […]

PPK – wpłata składek za miesiąc październik 2022r.

PPK - termin wpłaty naliczonych przez pracodawcę oraz potrąconych z wynagrodzenia pracowników w wynagrodzeniu wypłaconym w miesiącu październiku 2022r. Powszechne Plany Kapitałowe - wszystkie niezbędne informacje znajda Państwo na stronie: […]

PFRON – wpłata za miesiąc październik 2022r.

PFRON - termin wpłaty składki obliczonej zgodnie ze stanem zatrudnienia w miesiącu październiku 2022r. Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązany do […]

Dofinansowanie PFRON za miesiąc październik 2022r.

Dofinansowanie PFRON - złożenie wniosku Wn-D za miesiąc październik 2022r. Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy: prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż […]